Slide
Zakup legany program
Damowe aktualizacje czekają!

Licencja na moduły

Poniżej znajduje się licencja na nasze moduły. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią przed zakupem naszych modułów.

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ, ZWANEJ DALEJ LICENCJĄ, KTÓRA STANOWI PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ ZAWARTĄ POMIĘDZY OSOBĄ FIZYCZNĄ LUB PRAWNĄ, ZWANĄ DALEJ UŻYTKOWNIKIEM A 3D STUDIO PRODUCTION DANIEL MIARA ZWANYM DALEJ AUTOREM. LICENCJA OKREŚLA ZASADY UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, WIĄŻĄCE AUTORA I UŻYTKOWNIKA. PRAWA WŁASNOŚCI I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO OPROGRAMOWANIA POZOSTAJĄ W 3D STUDIO PRODUCTION DANIEL MIARA. OPROGRAMOWANIE CHRONIONE JEST POLSKIM I MIĘDZYNARODOWYM PRAWEM AUTORSKIMI ORAZ O OCHRONIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

 1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest użytkowanie programu.
 2. Autor jest wyłącznym właścicielem Programu, w tym praw autorskich do Programu.
 3. Program może być używany tylko na takiej ilości domen internetowych oraz w okresie jaki ustalono na fakturze kupna licencji. Sub-domena jest traktowana jako odrębna strona.
 4. Użytkownikowi nie wolno wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać Programu, jego kopii lub numeru seryjnego osobom trzecim.
 5. Przekazywanie praw użytkowania Programu jest dopuszczalne tylko przy jednoczesnym przekazaniu niniejszej Licencji i jej akceptacji przez nowego Użytkownika oraz przekazaniu oryginalnej wersji Programu i powiadomieniu o tym fakcie Autora.
 6. Zabroniona jest dekompilacja, dezasemblacja, odszyfrowywanie oraz jakakolwiek inna modyfikacja Programu, a także wykorzystanie Programu lub jego części w innym oprogramowaniu. Niedozwolone jest również wykorzystanie Programu do tworzenia publikacji i opracowań bez odrębnej zgody Autora.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych aktualizacji Programu w okresie do 12 miesięcy od zakupu lub dokupienia odpowiedniej usługi aktualizacyjnej, określonej na fakturze kupna programu. Wszystkie inne aktualizacje są płatne zgodnie z aktualnym cennikiem Autora.
 8. Użytkownikowi, który zakupił Program przysługuje prawo do bezpłatnej zdalnej pomocy i informacji technicznej w okresie do 6 miesięcy od zakupu.
 9. Autor nie odpowiada za zmiany w specyfikacji danego serwisu, jeśli oprogramowanie z takiego korzysta. Dane takie nie są przekazywane Autorowi automatycznie.
 10. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody, które mogłyby nastąpić na skutek stosowania Programu, w tym również utratę informacji i straty pieniężne wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania Programu.
 11. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec niezgodnego z prawem korzystania z Programu.
 12. W przypadku naruszenia postanowień Licencji, Autor ma prawo rozwiązać niniejszą umowę oraz dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia.
 13. Opłaty licencyjne lub dowolna ich część nie podlega zwrotowi. Żadne roszczenia o zwrot Opłat licencyjnych nie będą rozpatrywane w żadnych okolicznościach.

3D STUDIO PRODUCTION NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, UBOCZNE LUB WTÓRNE SZKODY DOWOLNEGO RODZAJU W TYM, MIĘDZY INNYMI, SZKODY Z TYTUŁU UTRATY FINANSOWEJ, PRZESTOJACH, AWARII SERWERA LUB INNYCH STRAT.


PLEASE READ THIS LICENCE AGREEMENT CAREFULLY. IT IS A LEGALLY BOUNDING AGREEMENT BETWEEN THE CUSTOMER AND 3D STUDIO PRODUCTION DANIEL MIARA – THE AUTHOR. THE LICENCE PROVIDES THE AUTHORIZED REGULATIONS AND LEGALLY BOUNDS THE AUTHOR AND THE CUSTOMER. THE CUSTOMER AGREES THAT LICENSED MATERIALS CONSTITUTE TRADE SECRETS AND COPYRIGHTED RESOURCES OF 3D STUDIO PRODUCTION. THE SOFTWARE SHALL BE GOVERNED BY AND CONSTRUED IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL COPYRIGHTS LAW.

 1. The subject of the licence is software.
 2. The author is the only owner of the software and is the copyrights holder.
 3. The software can only be use on one internet domain. It is possible to use few domains if you purchase the group licence for the period stated on the invoice. Each subdomain is considered a separate website.
 4. The customer shall not: copy in the whole or in parts, rent, and lease, distribute, sell and modify the software or its serious number.
 5. Forwarding the rights to use the software is only allowed if the licence is forwarded and accepted by the new user with original version of the programme and the author is informed at the same time.
 6. It is not allowed to decompiled, disassemble, decryption and modify the software in any other way as well as use of the software and its parts in other software. You mustn't also use the software to create any other publications and work without additional agreement of the author.
 7. To be entitled to free updates ( up to 12 months ) user has to purchase appropriate updating service, specified on the invoice. Any other update will be charged accordingly to current price list provided by the author.
 8. The user who purchased the software is entitled to remote support and technical information free of charge up to 6 months.
 9. The author is not responsible for any changes in the specification of the server used by the software. This data is not forwarded to the author automatically.
 10. The author is not responsible for any damage which is caused by using the software, including the loss of data or money as a result of the use as well as the inability to use the software.
 11. The author is not responsible for any illegal use of the software.
 12. In case of the breach of the licence the author has the rights to cancel the agreement and to seek compensation due to the breach.
 13. The License Fees or any part thereof is non-refundable. No claim for refund of the License Fees shall be entertained under any circumstances.

3D STUDIO PRODUCTION IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PARTICULAR OR SECONDARY DAMAGE, INCLUDING FINANCIAL LOSS, DAMAGE AS A RESULT OF A SERVER'S BREAKDOWN AND ANY OTHER LOSS.